LOGIN

Login Failed
  Keep me signed on

Forgot your password?

REGISTER

Register with Facebook
Unable to Register from Facebook. This site requires a valid email address.
Passwords do not match
Required fields missing
Already registered.
Try logging in below

ALL CATEGORIES

FILTER

Search
Location
Category

BROWSE

FEATURED

Previous Next

Legal Notices

Legal Notices
Listed: Tue Mar 21st
South Cape Forum
AANSOEK TIPE: EIENDOMS BESKRYWING AANSOEKER: PG GROENEWALD SEL: 072 875 6877 EIENAAR: L SCOTT SEL: 072 447 4211 VERWYSINGSNOMMER: 15/4/8/2 & 15/4/8/9 & LD 104/105 408 EIENDOMSBESKRYWING: GEDEELTES 104 & 105 VAN DIE PLAAS MELK - HOUTEFONTEIN, NO. 480 FISIESE ADRES: GEDEELTES 104 & 105 VAN DIE PLAAS MELKHOUTEFONTEIN, NO. 480 Die aansoek vir oorweging: Die Konsolidasie, van Gedeeltes 104 & 105 van die Plaas Melkhoutfontein, Nr. 480, ingevolge Artikel 15(2)(b) & (e) van die Hessequa Munisipaliteit: Verordening op Grondgebruikbeplanning, 2015, (P.K 287 van 2015) ten einde die boulyn te oorskry. Kennis word hiermee gegee in terme van Artikel 45 van die Hessequa Munisipaliteit: Verordening op Munisipale Grondgebruiksbeplanning 2015 (P.K. 287 van 2015) dat die bogenoemde aansoek ontvang is en ter insae is gedurende weeksdae vanaf 08:00 tot 16:00 by die Hessequa Munisipa-liteit se Riversdal Kantore, CR Swartstraat, Ri- versdal. Besware moet op skrif gerig word in terme van Artikel 50 van die genoemde wetge- wing van Hessequa Munisipaliteit, Posbus 29, Riversdal, 6670, Faks: 028 713 4361, E-pos: paul@hessequa.gov.za, raimo@hessequa.gov.za of lelanie@hessequa.gov.za, voor of binne 30 dae vanaf datum van advertering van hierdie kennisgewing, meld asb u naam, adres of kontakbesonderhede, belang by die aansoek en rede vir beswaar. Telefoniese navrae kan gerig word aan Lelanie Steyn by 028 713 8072. Die Munisipalteit behou die reg om enige beswaar te weier wat na die sluitingsdatum ontvang is. Enige persoon wat nie kan skrywe nie, sal deur `n amptenaar bygestaan word om sy/haar beswaar te verwoord.
 

You must Register or Login before you can email ad listings

Listed: Tue Mar 21st
South Cape Forum
AANSOEK TIPE: EIENDOMS BESKRYWING AANSOEKER: PG GROENEWALD SEL: 072 875 6877 EIENAAR: W VAN DER WESTHUIZEN SEL: 083 280 8087 VERWYSINGSNOMMER: 15/4/2/8 & SBW 2543 EIENDOMSBESKRYWING: ERF 2543, STILBAAI - WES FISIESE ADRES: STEENBRAS STRAAT, STILBAAI-WES Die aansoek vir oorweging: `n Vergunningsgebruik vir `n addisionele wooneenheid op Erf 2543, Stilbaai-Wes, ingevolge Artikel 15(2)(e) van die Hessequa Munisipaliteit: Verordening op Grondgebruikbeplanning, 2015, (P.K 287 van 2015). Kennis word hiermee gegee in terme van Artikel 45 van die Hessequa Munisipaliteit: Verordening op Munisipale Grondgebruiksbeplanning 2015 (P.K. 287 van 2015) dat die bogenoemde aansoek ontvang is en ter insae is gedurende weeksdae vanaf 08:00 tot 16:00 by die Hessequa Munisipa-liteit se Riversdal Kantore, CR Swartstraat, Ri- versdal. Besware moet op skrif gerig word in terme van Artikel 50 van die genoemde wetge- wing van Hessequa Munisipaliteit, Posbus 29, Riversdal, 6670, Faks: 028 713 4361, E-pos: paul@hessequa.gov.za, raimo@hessequa.gov.za of lelanie@hessequa.gov.za, voor of binne 30 dae vanaf datum van advertering van hierdie kennisgewing, meld asb u naam, adres of kontakbesonderhede, belang by die aansoek en rede vir beswaar. Telefoniese navrae kan gerig word aan Lelanie Steyn by 028 713 8072. Die Munisipalteit behou die reg om enige beswaar te weier wat na die sluitingsdatum ontvang is. Enige persoon wat nie kan skrywe nie, sal deur `n amptenaar bygestaan word om sy/haar beswaar te verwoord.
 

You must Register or Login before you can email ad listings

Listed: Tue Mar 21st
South Cape Forum
AANSOEK TIPE: EIENDOMS BESKRYWING AANSOEKER: PIET GROENEWALD SEL: 072 875 6877 EIENAAR: RIOVISTA EDMS BPK - MNR. W. SMIT SEL: 082 781 2820 VERWYSINGSNOMMER: 15/4/4/7 & LD 8/449 EIENDOMSBESKRYWING: GEDEELTE 8 VAN PLAAS MELKHOUTEFONTEIN NR. 449 FISIESE ADRES: GEDEELTE 8 VAN PLAAS MELKHOUTE- FONTEIN NR. 449 Die aansoek vir oorweging: Die Hersonering van Gedeelte 8 van die Plaas Melkhoutefontein 449, ingevolge Artikel 15(2)(a) van die Hessequa Munisipaliteit: Verordening op Grondgebruikbeplanning, 2015, (P.K 287 van 2015), vanaf Landbousone I na Oordsone I. Kennis word hiermee gegee in terme van Artikel 45 van die Hessequa Munisipaliteit: Verordening op Munisipale Grondgebruiksbeplanning 2015 (P.K. 287 van 2015) dat die bogenoemde aansoek ontvang is en ter insae is gedurende weeksdae vanaf 08:00 tot 16:00 by die Hessequa Munisipa-liteit se Riversdal Kantore, CR Swartstraat, Ri- versdal. Besware moet op skrif gerig word in terme van Artikel 50 van die genoemde wetge- wing van Hessequa Munisipaliteit, Posbus 29, Riversdal, 6670, Faks: 028 713 4361, E-pos: paul@hessequa.gov.za, raimo@hessequa.gov.za of lelanie@hessequa.gov.za, voor of binne 30 dae vanaf datum van advertering van hierdie kennisgewing, meld asb u naam, adres of kontakbesonderhede, belang by die aansoek en rede vir beswaar. Telefoniese navrae kan gerig word aan Lelanie Steyn by 028 713 8072. Die Munisipalteit behou die reg om enige beswaar te weier wat na die sluitingsdatum ontvang is. Enige persoon wat nie kan skrywe nie, sal deur `n amptenaar bygestaan word om sy/haar beswaar te verwoord.
 

You must Register or Login before you can email ad listings

Listed: Tue Mar 21st
George Herald
ACVV GEORGE IS DRINGENDE OPSOEK - ACVV GEORGE IS DRINGENDE OPSOEK NA ANNELI THIAM EN NOLAN DARRIES VAN GEORGE. Kan hulle asseblief met Me Rondganger by 0448742030 kontak maak of aanmeld by ACVV kantore voor 28 Maart 2017.
 

You must Register or Login before you can email ad listings

Listed: Tue Mar 14th
George Herald
BOEDEL CJ - BOEDEL CJ VISSER
 

You must Register or Login before you can email ad listings

Listed: Tue Mar 21st
George Herald
BOEDEL P - BOEDEL P STEYN
 

You must Register or Login before you can email ad listings

Listed: Tue Mar 21st
George Herald
BOEDEL RD - BOEDEL RD MEYER
 

You must Register or Login before you can email ad listings

Listed: Tue Mar 21st
South Cape Forum
BOEDELKENNISGEWING Eerste en Finale Likwidasie - en Distribusierekening in die bestorwe boedel van wyle HENRIETTA JOHANNA BOTES, Identi-teitsnommer: 250910 0011 08 7, weduwee, wie woonagtig was te Huis Stilbaai, Perlemoenlaan, Stilbaai, Provinsie Wes-Kaap. Datum van afsterwe: 26 Oktober 2016 Boedelnommer: 18806/2016 Geliewe kennis te neem dat bogenoemde Rekening vir `n periode van 21 dae, vanaf datum van publikasie hiervan, ter insae sal lê te die kantore van die Riversdal Landdroshof en die Meester van die Hooggeregshof, KAAPSTAD. Enige persoon wat beswaar het teen die Rekening, word versoek om sodanige beswaar binne voormelde periode by die Meesterskantoor in te dien, en indien geen beswaar ingedien word nie, sal die Eksekuteur oorgaan tot betaling kragtens die Rekening. JOHAN SMIT PROKUREURS VOORTREKKERSTRAAT 11 STILBAAI 6674 Tel no.: 028`754 2314 (Verw.: JS2052)
 

You must Register or Login before you can email ad listings

Listed: Tue Mar 21st
George Herald
CHARLESFORVIEW - CHARLESFORVIEW
 

You must Register or Login before you can email ad listings

Listed: Tue Mar 21st
Knysna-Plett Herald
DEPARTEMENT VAN MAATSKAPLIKE DIENSTE Is opsoek na die familie van die oorlede Mej Hilliary Jantjies en die biologiese vader, Mr Malik, van haar 9 maande oue dogter, wie voorheen woonagtig was te Smutsville, Segdefield. Die betrokke kind moet dringend voor die Kinderhof gebring word ingevolge die Kinderwet, om na sy beste belang om te sien. Enige person wie oor inligting beskik wat ons in hierdie verband kan help word versoek om Mej B Spandiel te kontak by Departement Maatskaplike Dienste, Knysna Kantoor te Denmar gebou, Hoofstraat, Knysna. Tel: 044 - 382 0056 gedurende kantoorure (07H30-16H00) Maandag tot Vrydag.
 

You must Register or Login before you can email ad listings

Listed: Tue Mar 21st
Knysna-Plett Herald
DEPARTEMENT VAN MAATSKAPLIKE ONTWIKKELING Is opsoek na die familie van die oorlede Mej Elmien Schoeman en Mr Pieter Hartzenberg rakende hul 13 jarige seun, wie woonagtig is te Karatara. Die betrokke kind moet dringend voor die Kinderhof gebring word ingevolge die Kinderwet, om na sy beste belang om te sien. Enige persoon wie oor inligting beskik wat ons in hierdie verband kan help word versoek om Mej B Spandiel te kontak by Departement Maatskaplike Ontwikkeling, Knysna Kantoor te Denmar gebou, Hoofstraat, Knysna. Tel: 044 - 382 0056 gedurende kantoorure (07H30- 16H00) Maandag tot Vrydag.
 

You must Register or Login before you can email ad listings

Listed: Tue Mar 21st
Knysna-Plett Herald
DEPARTMENT OF SOCIAL DEVELOPMENT Is trying to locate the family of Mr Pieter Hartzenberg and the late Ms Elmien Schoeman who is known to reside in Karatara. This is in connection with their 13 year old child. The child concerned is a child in need of care in terms of the Children`s Act. Anyone with relevant information is kindly requested to contact Ms B Spandiel at the Department of Social Development, Knysna Office at Denmar Centre, Main Street, Knysna. Tel: 044 - 382 0056 during office hours (07H30-16H00) from Monday to Friday.
 

You must Register or Login before you can email ad listings

Listed: Tue Mar 21st
Knysna-Plett Herald
DEPARTMENT OF SOCIAL DEVELOPMENT Is trying to locate the family of the late Ms Hilliary Jantjies and the biological father, Mr Malik, of her 9 month old child, who was residing in Smustville, Segdefield. The child concerned is a child in need of care in terms of the Children`s Act. Anyone with relevant information is kindly requested to contact Ms B Spandiel at the Department of Social Development, Knysna Office at Denmar Centre, Main Street Knysna. Tel: 044 - 382 0056 during office hours (07H30-16H00) from Monday to Friday.
 

You must Register or Login before you can email ad listings

Listed: Tue Mar 7th
George Herald
DIE VOLGENDE VOERTUIE SAL DEUR - DIE VOLGENDE VOERTUIE SAL DEUR J&B AUTO SPARES VERKOOP WORD INDIEN DIT NIE BINNE 30 DAE OPGEEIS WORD NIE. THE FOLLOWING VEHICLES WILL BE SOLD BY J&B AUTO SPARES IF NOT COLLECTED WITHIN 30 DAYS. TATA CAW58738 Isuzu CX28069 Uno CAW12113 Ford Meteor ` CX55746 Tazz ` Vin no: ATH54EE900A046520 Scooter ` Caw14089 J&B auto spares 1Pioneer Road Pacaltsdorp Industria 044 8780880 0826211809
 

You must Register or Login before you can email ad listings

Listed: Tue Mar 21st
George Herald
ESTATE CHRISTIAAN DE - ESTATE CHRISTIAAN DE WET
 

You must Register or Login before you can email ad listings

Listed: Tue Mar 21st
Knysna-Plett Herald
ESTATE CT - ESTATE CT BISSET
 

You must Register or Login before you can email ad listings

Listed: Tue Mar 21st
Knysna-Plett Herald
ESTATE JDB - ESTATE JDB ENGELS
 

You must Register or Login before you can email ad listings

Listed: Tue Mar 21st
Knysna-Plett Herald
ESTATE PMN - ESTATE PMN SCOTT
 

You must Register or Login before you can email ad listings

Listed: Tue Mar 21st
Knysna-Plett Herald
ESTATE V - ESTATE V ALEXANDER
 

You must Register or Login before you can email ad listings

Listed: Tue Mar 21st
George Herald
ESTATE ZJ - ESTATE ZJ RAYNER
 

You must Register or Login before you can email ad listings

Listed: Tue Mar 21st
George Herald
GEORGE MUNICIPALITY DIRECTORATE: CIVIL ENGINEERING - GEORGE MUNICIPALITY DIRECTORATE: CIVIL ENGINEERING SERVICES TENDER NUMBER: T/ING/022/2016 FOR THE APPOINTMENT OF CONSULTING ENGINEERS FOR PROFESSIONAL ENGINEERING SERVICES FOR THE DESIGN AND SUPERVISION OF BUSSTOPS, SHELTERS, EMBAYMENTS AND ASSOCIATED MINOR CIVIL WORKS FOR THE GEORGE INTEGRATED PUBLIC TRANSPORT NETWORK
 

You must Register or Login before you can email ad listings

Listed: Tue Mar 21st
George Herald
GEORGE MUNICIPALITY DIRECTORATE: CORPORATE SERVICES - GEORGE MUNICIPALITY DIRECTORATE: CORPORATE SERVICES TENDER NUMBER: BA003/2017 TENDER: REMOVAL OF EXISTING ASBESTOS ROOF AND REPLACE WITH IBR CORRUGATED ROOF AND GUTTERS AT THE CONVILLE COMMUNITY HALL TENDER NOTICE AND INVITATION TO TENDER (T1.1)
 

You must Register or Login before you can email ad listings

Listed: Tue Mar 21st
South Cape Forum
KENNISGEWING In die boedel van wyle ANDRIES JOHANNES VAN WYK, identiteitsnommer 310407 5005 08 9, getroud buite gemeenskap van goed, van Novo, Distrik Riversdal 6670, wat op 4 Junie 2016 te Riversdal oorlede is (Boedelnommer 10809/2016). Kennis geskied hiermee dat die Eerste en Finale Likwidasie - en Distribusierekening vir `n tydperk van EEN EN TWINTIG (21) dae, bereken vanaf 24 Maart 2017, ter insae sal lê by die kantore van die Meester van die Hooggeregshof te Kaapstad en die Landdros te Riversdal. Indien daar binne genoemde tydperk geen besware daarteen by die Meester van die Hooggeregshof ingedien word nie, sal die Eksekuteur voortgaan tot uitbetaling ingevolge die gemelde rekening. S A HOFMEYR & SEUN Robertsonstraat 6 Posbus 16 RIVERSDAL 6670 PROKUREURS VIR DIE BOEDEL
 

You must Register or Login before you can email ad listings

Listed: Tue Mar 21st
George Herald
NOTICE OF ABANDONMENT GEORGE STORAGE - NOTICE OF ABANDONMENT GEORGE STORAGE PARK
 

You must Register or Login before you can email ad listings

Listed: Tue Mar 21st
South Cape Forum
NOTICE OF ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT Notification is given in terms of the National Environmental Management Act, 1998, as amended, and the Environmental Impact Assessment Regulations, 2014; Listing Notice 3, Activity 3 of the intention of Vodacom (Pty) Ltd to erect a 20m lattice cellular Mast and Base station Site Name: Reins Nature Reserve near Gouritz Mouth, Hessequa Municipality (Albertinia) - 34.37572 S 21.73573 E Portion 15 of farm Buffelshoek 455 This construction will include: the 20m cellular lattice mast on 10x4m= 40m² site; and its enclosure with a 2.4m high steel palisade fence. East Cape Diverse Consultants cc has been appointed as Independent Environmental Practitioners to conduct the Basic Assessment application process in terms of the Regulations. To register as an Interested and Affected Party please submit comments and full contact details in writing within 30 days of publication of this notice to: Mr Adri Barkhuysen East Cape Diverse Consultants P.O. Box 1502, Uitenhage, 6230 Email: adriba@telkomsa.net Cell: 082 630 2448 Fax: 041 991 0551
 

You must Register or Login before you can email ad listings


Page 1 of 2 Previous Next