LOGIN

Login Failed
  Keep me signed on

Forgot your password?

REGISTER

Register with Facebook
Unable to Register from Facebook. This site requires a valid email address.
Passwords do not match
Required fields missing
Already registered.
Try logging in below

ALL CATEGORIES

FILTER

Search
Location
Category

BROWSE

FEATURED

Previous Next

Legal Notices

Legal Notices
Listed: Tue Jan 10th
Centurion Rekord
It should be noted that David W Betts intends making application to the Commissioner of CIPC, for the re - instatement of PTYPROPS 64 (PTY)LTD (2002 / 009 001 / 07). It should further be noted that any objection to the application must be filed with the Commissioner of CIPC within twenty one (21) days of the date of publication Hereof.
 

You must Register or Login before you can email ad listings

Listed: Tue Jan 10th
Centurion Rekord
It should be noted that David W Betts intends making application to the Commissioner of CIPC, for the re - instatement of PTYPROPS 63 (PTY)LTD (2002 / 008 938 / 07). It should further be noted that any objection to the application must be filed with the Commissioner of CIPC within twenty one (21) days of the date of publication Hereof.
 

You must Register or Login before you can email ad listings

Listed: Tue Jan 10th
South Cape Forum
AANSOEK TIPE: EIENDOMS BESKRYWING AANSOEKER: BONNEE VAN DER WALT PROFESSIONELE LANDMETER SEL: 083 456 4637 EIENAAR: LOUWRENS VAN DEVENTER FAMILIE TRUST SEL: 072 541 6850 VERWYSINGSNOMMER: 15/4/3/2 & HB 1412 EIENDOMSBESKRYWING: RESTANT ERF 1412 HEIDELBERG FISIESE ADRES: RESTANT ERF 1412 HEIDELBERG Die aansoek vir oorweging: Die Onderverdeling, in terme van Artikel 15(2)(d) van die Hessequa Munisipaliteit: Verordening op Grondgebruikbeplanning, 2015, (P.K. 287 van 2015), van die eiendom in vier gedeeltes nl. Gedeelte W: 44 ha Gedeelte X: 200 ha Gedeelte Y: 94 ha Gedeelte Z: 11.5327 ha Kennis word hiermee gegee in terme van Artikel 45 van die Hessequa Munisipaliteit: Verordening op Munisipale Grondgebruiksbeplanning 2015 (P.K. 287 van 2015) dat die bogenoemde aansoek ontvang is en ter insae is gedurende weeksdae vanaf 08:00 tot 16:00 by die Hessequa Munisipa - liteit se Riversdal Kantore, CR Swartstraat, Ri- versdal. Besware moet op skrif gerig word in terme van Artikel 50 van die genoemde wetge- wing van Hessequa Munisipaliteit, Posbus 29, Riversdal, 6670, Faks: 028 713 4361, E-pos: paul@hessequa.gov.za, raimo@hessequa.gov.za of lelanie@hessequa.gov.za, voor of binne 30 dae vanaf datum van advertering van hierdie kennisgewing, meld asb u naam, adres of kontakbesonderhede, belang by die aansoek en rede vir beswaar. Telefoniese navrae kan gerig word aan Paul Louw by 028 713 8074 of Lelanie Steyn by 028 713 8072. Die Munisipalteit behou die reg om enige beswaar te weier wat na die sluitingsdatum ontvang is. Enige persoon wat nie kan skrywe nie, sal deur `n amptenaar bygestaan word om sy/haar beswaar te verwoord.
 

You must Register or Login before you can email ad listings

Listed: Tue Jan 10th
South Cape Forum
AANSOEK TIPE: EIENDOMS BESKRYWING AANSOEKER: CHARLES VAN WYK ARGITEKTUUR SEL: 076 877 7141 EIENAAR: SHANIKA INVESTMENTS 152 (PTY) LTD SEL: 072 387 3200 VERWYSINGSNOMMER: 15/4/1/5 & 7 & RD 2177 EIENDOMSBESKRYWING: VAN RENSBURGSTRAAT 5, RIVERSDAL FISIESE ADRES: ERF 2177, RIVERSDAL Die aansoek vir oorweging: Die Hersonering van Erf 2177, Riversdal, vanaf Residensiële Sone I na Sake Sone I en `n Vergunningsgebruik vir drie woonstelle, ingevolge Artikel 15(2)(a) & (o) van die Hessequa Munisipaliteit: Verordening op Grondgebruikbeplanning, 2015, (P.K. 287 van 2015). Kennis word hiermee gegee in terme van Artikel 45 van die Hessequa Munisipaliteit: Verordening op Munisipale Grondgebruiksbeplanning 2015 (P.K. 287 van 2015) dat die bogenoemde aansoek ontvang is en ter insae is gedurende weeksdae vanaf 08:00 tot 16:00 by die Hessequa Munisipa - liteit se Riversdal Kantore, CR Swartstraat, Ri- versdal. Besware moet op skrif gerig word in terme van Artikel 50 van die genoemde wetge- wing van Hessequa Munisipaliteit, Posbus 29, Riversdal, 6670, Faks: 028 713 4361, E-pos: paul@hessequa.gov.za, raimo@hessequa.gov.za of lelanie@hessequa.gov.za, voor of binne 30 dae vanaf datum van advertering van hierdie kennisgewing, meld asb u naam, adres of kontakbesonderhede, belang by die aansoek en rede vir beswaar. Telefoniese navrae kan gerig word aan Lelanie Steyn by 028 713 8072. Die Munisipalteit behou die reg om enige beswaar te weier wat na die sluitingsdatum ontvang is. Enige persoon wat nie kan skrywe nie, sal deur `n amptenaar bygestaan word om sy/haar beswaar te verwoord.
 

You must Register or Login before you can email ad listings

Listed: Tue Jan 10th
South Cape Forum
AANSOEK TIPE: EIENDOMS BESKRYWING AANSOEKER: DR PIET GROENEWALD TEL: 028 754 1858 EIENAAR: JM STREICHER VERWYSINGSNOMMER: 15/4/2/2 & JFT 87 & 88 EIENDOMSBESKRYWING: ERWE 87 & 88, JONGENS - FONTEIN FISIESE ADRES: FONTEINSINGEL 18 & 20, JONGENS- FONTEIN Die aansoek vir oorweging: Die Konsolidasie van Erwe 87 & 88, Jongensfontein, ingevolge Artikel 15(2)(e) van die Hessequa Munisipaliteit: Verordening op Grondgebruikbeplanning, 2015, (P.K. 287 van 2015) Kennis word hiermee gegee in terme van Artikel 45 van die Hessequa Munisipaliteit: Verordening op Munisipale Grondgebruiksbeplanning 2015 (P.K. 287 van 2015) dat die bogenoemde aansoek ontvang is en ter insae is gedurende weeksdae vanaf 08:00 tot 16:00 by die Hessequa Munisipa-liteit se Riversdal Kantore, CR Swartstraat, Ri- versdal. Besware moet op skrif gerig word in terme van Artikel 50 van die genoemde wetge- wing van Hessequa Munisipaliteit, Posbus 29, Riversdal, 6670, Faks: 028 713 4361, E-pos: paul@hessequa.gov.za, raimo@hessequa.gov.za of lelanie@hessequa.gov.za, voor of binne 30 dae vanaf datum van advertering van hierdie kennisgewing, meld asb u naam, adres of kontakbesonderhede, belang by die aansoek en rede vir beswaar. Telefoniese navrae kan gerig word aan Lelanie Steyn by 028 713 8072. Die Munisipalteit behou die reg om enige beswaar te weier wat na die sluitingsdatum ontvang is. Enige persoon wat nie kan skrywe nie, sal deur `n amptenaar bygestaan word om sy/haar beswaar te verwoord.
 

You must Register or Login before you can email ad listings

Listed: Tue Jan 10th
South Cape Forum
AANSOEK TIPE: EIENDOMS BESKRYWING AANSOEKER: JH VAN WYK TEL/SEL: 082`558 8411 EIENAAR: H VAN WYK TEL/SEL: 082`558 8411 VERWYSINGSNOMMER: 15/4/2/4/1 & SBW 2176 EIENDOMSBESKRYWING: ERF 2176, STILBAAI - WES FISIESE ADRES: ERF 2176, KLEIN VREDENBURGSTRAAT 10, STILBAAI WEST Die aansoek vir oorweging: Die Afwyking van die Stilbaai Skemaregulasie, in terme van Artikel 15(2)(b) van die Hessequa Munisipaliteit: Verordening op Grondgebruikbeplanning, 2015, (P.K. 287 van 2015), vir die oorskryding van die toelaatbare dekking van 40% tot 63.3% te verhoog. Kennis word hiermee gegee in terme van Artikel 45 van die Hessequa Munisipaliteit: Verordening op Munisipale Grondgebruiksbeplanning 2015 (P.K. 287 van 2015) dat die bogenoemde aansoek ontvang is en ter insae is gedurende weeksdae vanaf 08:00 tot 16:00 by die Hessequa Munisipa-liteit se Riversdal Kantore, CR Swartstraat, Ri- versdal. Besware moet op skrif gerig word in terme van Artikel 50 van die genoemde wetge-wing van Hessequa Munisipaliteit, Posbus 29, Riversdal, 6670, Faks: 028 713 4361, E-pos: paul@hessequa.gov.za, reimo@hessequa.gov.za of lelanie@hessequa.gov.za, voor of binne 30 dae vanaf datum van advertering van hierdie kennisgewing, meld asb u naam, adres of kontakbesonderhede, belang by die aansoek en rede vir beswaar. Telefoniese navrae kan gerig word aan Lelanie Steyn by 028 713 8072. Die Munisipalteit behou die reg om enige beswaar te weier wat na die sluitingsdatum ontvang is. Enige persoon wat nie kan skrywe nie, sal deur `n amptenaar bygestaan word om sy/haar beswaar te verwoord.
 

You must Register or Login before you can email ad listings

Listed: Tue Jan 10th
South Cape Forum
AANSOEK TIPE: EIENDOMS BESKRYWING AANSOEKER: PG GROENEWALD SEL: 072 875 6877 EIENAAR: HESSEQUA MUNISIPALITEIT (WITSAND HENGELKLUB) VERWYSINGSNOMMER: 15/4/6/9 & WS 151 EIENDOMSBESKRYWING: ERF 151 WITSAND FISIESE ADRES: ERF 151 WITSAND Die aansoek vir oorweging: Die afwykingsaansoek van Erf 151, Witsand, in terme van Artikel 15(2)(b) van die Hessequa Munisipaliteit: Verordening op Grondgebruikbeplanning, 2015, (P.K. 287 van 2015), ten einde `n openbare restaurant vanuit die Witsand Hengel - klub gebou te bedryf. Kennis word hiermee gegee in terme van Artikel 45 van die Hessequa Munisipaliteit: Verordening op Munisipale Grondgebruiksbeplanning 2015 (P.K. 287 van 2015) dat die bogenoemde aansoek ontvang is en ter insae is gedurende weeksdae vanaf 08:00 tot 16:00 by die Hessequa Munisipa-liteit se Riversdal Kantore, CR Swartstraat, Ri- versdal. Besware moet op skrif gerig word in terme van Artikel 50 van die genoemde wetge- wing van Hessequa Munisipaliteit, Posbus 29, Riversdal, 6670, Faks: 028 713 4361, E-pos: paul@hessequa.gov.za, of lelanie@hessequa.gov.za, voor of binne 30 dae vanaf datum van advertering van hierdie kennisgewing, meld asb u naam, adres of kontakbesonderhede, belang by die aansoek en rede vir beswaar. Telefoniese navrae kan gerig word aan Paul Louw by 028 713 8074 of Lelanie Steyn by 028 713 8072. Die Munisipalteit behou die reg om enige beswaar te weier wat na die sluitingsdatum ontvang is. Enige persoon wat nie kan skrywe nie, sal deur `n amptenaar bygestaan word om sy/haar beswaar te verwoord.
 

You must Register or Login before you can email ad listings

Listed: Tue Jan 10th
South Cape Forum
AANSOEK TIPE: EIENDOMS BESKRYWING AANSOEKER: WITSAND DRAFTING SEL: 082 979 1543 EIENAAR: KH & SM BÖSEL SEL: 083 655 0531 VERWYSINGSNOMMER: 15/4/3/7 & HB 296 EIENDOMSBESKRYWING: ERF 296 HEIDELBERG FISIESE ADRES: ERF 296 HEIDELBERG Die aansoek vir oorweging: Die aansoek vir oorweging is vir die Hersonering ingevolge Artikel 15(2)(a) van die Hessequa Munisipaliteit: Verordening op Grondgebruikbeplanning, 2015 (P.N. 287 of 2015), van Erf 296, Eksteenstraat 33, Heidelberg, vanaf `Enkelwoon Sone` na `Algemene Sakesone`. Kennis word hiermee gegee in terme van Artikel 45 van die Hessequa Munisipaliteit: Verordening op Munisipale Grondgebruiksbeplanning 2015 (P.K. 287 van 2015) dat die bogenoemde aansoek ontvang is en ter insae is gedurende weeksdae vanaf 08:00 tot 16:00 by die Hessequa Munisipaliteit se Riversdal Kantore, CR Swartstraat, Riversdal. Besware moet op skrif gerig word in terme van Artikel 50 van die genoemde wetgewing van Hessequa Munisipaliteit, Posbus 29, Riversdal, 6670, Faks: 028 713 4361, E - pos: paul@hessequa.gov.za, raimo@hessequa.gov.za of lelanie@hessequa.gov.za, voor of binne 30 dae na advertering, meld asb u naam, adres of kontakbesonderhede, belang by die aansoek en rede vir beswaar. Telefoniese navrae kan gerig word aan Lelanie Steyn by 028 713 8072. Die Munisipalteit behou die reg om enige beswaar te weier wat na die sluitingsdatum ontvang is. Enige persoon wat nie kan skrywe nie, sal deur `n amptenaar bygestaan word om sy/haar beswaar te verwoord.
 

You must Register or Login before you can email ad listings

Listed: Thu Jan 12th
Benoni City Times
APPLICATION FOR THE RESTORATION OF - APPLICATION FOR THE RESTORATION OF A DEREGISTERED CLOSE CORPORATION Please be notified that Mr William Hanekom intends to make an application to the companies and intellectual property commission to restore Winry Solution CC. Reg. 2007/014713/23 previously deregistered. Any objections should be lodged with the CIPC within 21 days from this publication. Tel: 083 412 2175
 

You must Register or Login before you can email ad listings

Listed: Tue Jan 10th
George Herald
BOEDEL DAVID - BOEDEL DAVID ISAACS
 

You must Register or Login before you can email ad listings

Listed: Thu Jan 12th
African Reporter
EKURHULENI TOWN - PLANNING SCHEME, 2014 NOTICE IS HEREBY GIVEN That in terms of Clause 32 of the abovementioned Town Planning Scheme, I , the undersigned, Jabulani Cyprian Mnguni intend applying to the Ekurhuleni Metropolitan Municipality, for special consent to use Erf 5412 Masetjhaba Extension 4 for the following purpose: Tavern. The land is zoned `Residential 2` in terms of the abovementioned Town Planning Scheme. Plans and/or particulars relating to the application may be inspected during offi ce hours at the following Customer Care Centre: NIGEL. Physical address Cnr Eeufees and hendrik verwoerd streets Nigel Postal Address: Po Box 23 Nigel 1496 . Any person having any objection to the granting of this application must lodge such objection in writing, together with the grounds thereof, with the Area Manager: City Planning, at the abovementioned address, not later than 20th of February 2017.
 

You must Register or Login before you can email ad listings

Listed: Wed Jan 11th
Oudtshoorn Courant
ESTATE JA - ESTATE JA GOUWS
 

You must Register or Login before you can email ad listings

Listed: Tue Jan 10th
George Herald
ESTATE LINDA - ESTATE LINDA ZAAIMAN
 

You must Register or Login before you can email ad listings

Listed: Tue Jan 10th
Knysna-Plett Herald
ESTATE M - ESTATE M SCHAAL
 

You must Register or Login before you can email ad listings

Listed: Tue Jan 10th
George Herald
ESTATE MA - ESTATE MA NOBLE
 

You must Register or Login before you can email ad listings

Listed: Tue Jan 10th
George Herald
ESTATE MA - ESTATE MA RAUTENBACH
 

You must Register or Login before you can email ad listings

Listed: Tue Jan 10th
George Herald
FIN015/2016 ` EXPRESSION OF INTEREST - FIN015/2016 ` EXPRESSION OF INTEREST TO IDENTIFY SUPPLIERS FOR VARIOUS GOODS AND SERVICES UNTIL 31`DECEMBER 2017
 

You must Register or Login before you can email ad listings

Listed: Tue Jan 10th
George Herald
GEORGE MUNICIPALITY DEPARTMENT: ELECTROTECHNICAL - GEORGE MUNICIPALITY DEPARTMENT: ELECTROTECHNICAL SERVICES CONTRACT NUMBER ENG 022/2016 GEORGE SUBSTATION: REFURBISHMENT OF 2X 10MVA TRANSFORMERS TENDER NOTICE AND INVITATION TO TENDER (T1.1)
 

You must Register or Login before you can email ad listings

Listed: Tue Jan 10th
George Herald
GEORGE MUNICIPALITY TENDER NUMBER T/ING/007/2016 SUPPLY AND INSTALLATION OF CHLORINE OFF - GAS MEASURES AT THE GEORGE WATER TREATMENT WORKS
 

You must Register or Login before you can email ad listings

Listed: Tue Jan 10th
George Herald
GEORGE MUNICIPALITY / GEORGE MUNISIPALITEIT - GEORGE MUNICIPALITY / GEORGE MUNISIPALITEIT TENDER NUMBER / NOMMER: DPD001/2017
 

You must Register or Login before you can email ad listings

Listed: Tue Jan 10th
George Herald
GEORGE MUNICIPALITY / GEORGE MUNISIPALITEIT - GEORGE MUNICIPALITY / GEORGE MUNISIPALITEIT TENDER NUMBER / NOMMER: DPD002/2017
 

You must Register or Login before you can email ad listings

Listed: Tue Jan 10th
George Herald
GEORGE MUNICIPALITY TENDER NUMBER: T/ING/006/2016 - GEORGE MUNICIPALITY TENDER NUMBER: T/ING/006/2016 REFURBISHMENT OF THE MALGAS PUMP STATION AND THE WATER TOWERS
 

You must Register or Login before you can email ad listings

Listed: Tue Jan 10th
Knysna-Plett Herald
IN THE MAGISTRATE`S COURT FOR - IN THE MAGISTRATE`S COURT FOR THE DISTRICT OF KNYSNA HELD AT KNYSNA CASE NO.: 246/16 IN THE MATTER BETWEEN: BELLREST 9 (PTY) LTD EXECUTION CREDITOR AND TEUNIS VAN BUUREN EXECUTION DEBTOR
 

You must Register or Login before you can email ad listings

Listed: Thu Jan 12th
Southern Courier
NOTICE In terms of section - NOTICE In terms of section 35(5) of the Administrationn of the Estates Act, No. 66 of 1965, Notice is hereby given that the copies of the liquidation and distribution account (first and final, unless otherwise stated) in the estates specified below will be open for inspection of all persons with interest therein for a period of 21 days ( or shorter or longer if specially stated) from the date specified of from the date of publivcation hereof, which ever may be the later, and at the offices of the Masters of the High Court and Magistrates as stated. Should no objection thereto be lodged with the Masters concerned during the specified period, the executors will proceed to make payments in accordance with the accounts. Estate No: 019552/2016 Masters office: Johannesburg Surname: Molefe Full Names: Elizabeth Mankhulu Date of birth: 14 February 1971 Last address: 129 Miller House, Arlington Street, South Hills, Johannesburg, 2197 Name of Executor: Itumeleng Innocentia Molefe Address: 129 Miller House, Arlington Street, South Hills, Johannesburg, 2197 Advertisers name: Itumeleng Innocentia Molefe Advertisers Contact Number: 073 2330829/0817739568 email: iimolefe@gmail.com
 

You must Register or Login before you can email ad listings

Listed: Tue Jan 10th
George Herald
TENDER NO COM 019 OF - TENDER NO COM 019 OF 2016 / TENDER NR COM 019 OF 2016
 

You must Register or Login before you can email ad listings


Page 1 of 1